เจ้าหน้าที่คณะ

เลขานุการคณะ

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
นางสุจินดา เรืองรุ่งโสม

กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 (หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางศรีอรุณ ชื่นนางชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
นางสาวนันทิยา สีมาพันธ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวมยุรี ตันสุวรรณ์
พนักงานบริการอัดสำเนา (ลูกจ้างประจำ)
นายเภา เสริฐศรี
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
นายจรัส กวางษี
นักการ-ภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางทองหล่อ คุ้มกระโทก
นักการ-ภารโรง (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางดวงเดือน วงษ์ศรี

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 (หัวหน้ากลุ่มงาน)
นางสาวพูนทรัพย์ ระวังกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
นางสมศรี บุญสิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พนักงานสถาบันระบบใหม่)
นางสาวพิมพ์ธีมา ผลิศักดิ์

กลุ่มงานการศึกษา

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
นักวิชาการศึกษา 7 (หัวหน้ากลุ่มงาน)
นายธำมรงค์ ผ่านพินิจ
นักวิชาการศึกษา 8 (ชำนาญการ)
นายไกรสีห์ ณ สงขลา
นักวิชาการศึกษา (พนักงานสถาบันระบบใหม่)
นางสาวอาภาพร เปี่ยมใจชื่น
นักวิชาการศึกษา
- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการปริญญาเอก (ลูกจ้างชั่วคราว)
นางสาวเทวี น้อยทรง

กลุ่มงานแผนและพัฒนาองค์กร

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6
นางหทัยกาญจน์ แม็คลอลิน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นางไพลิน แสงกระจ่าง

กลุ่มงานสนับสนุนงานวิจัยและงานวิชาการ

ตำแหน่งชื่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
นายวรพงษ์ ทองเปลว