Uncategorized

การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) www.econ.nida.ac.th; yuthana.s@nida.ac.th การรับมือเศรษฐกิจขาลงในปี 2562 – 2563 ของรัฐบาลใหม่ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นประเด็นที่หลาย ๆ ฝ่ายให้ความสนใจ และรัฐบาลได้มีมาตรการทั้งด้านการคลังและด้านนโยบายการเงินโดย ธปท. ออกมาในช่วงใกล้เคียงกัน โดยมีความหวังให้มาตรการเหล่านี้ช่วยรับมือกับเศรษฐกิจขาลง ซึ่งการประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยและผลของนโยบายรัฐบาล เป็นประเด็นที่ผมจะวิเคราะห์ในวันนี้ครับ ในปัจจุบันเศรษฐกิจไทยและประเทศอื่นๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในขาลงอย่างชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงจากปีที่แล้ว ในครึ่งแรกของปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.6 (ไตรมาสที่ 2 ขยายตัวต่ำสุดที่ร้อยละ 2.3) ซึ่งสาเหตุหลักคือ การชะลอตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออก (มูลค่าการส่งออกสินค้า (USD) ในช่วง มค.-กค. หดตัวร้อยละ -1.9) จากความเสี่ยงของนโยบายเศรษฐกิจโลกทั้งสงครามการค้า และ Brexit โดยผมประเมินว่า หากเศรษฐกิจโลกยังประคองตัวอยู่ได้ไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย เศรษฐกิจไทยในปี 2562 น่าจะขยายตัวร้อยละ 2.9  ส่วนในปี 2563 คาดว่าน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นได้ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี […]

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยน

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยน (MBE,2558) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยน ธัญธร วรรณบุตร บทคัดย่อ จากการศึกษาข้อมูลมูลค่าการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของประเทศไทยในช่วง หลายปี ที่ผ่านมาพบว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ เงินเยนซึ่งใช้เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมจึงมีความน่าสนใจสำหรับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง การศึกษา ใน ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยน รวมถึง ศึกษาขนาด และทิศทางของความสัมพันธ์ภายใต้ทฤษฎีกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน อันประกอบด้วยทฤษฎีความเสมอภาค ของอำนาจซื้อ (PPP) วิธีด้านดุลการชำระเงิน (The BOP Approach) และวิธีด้านการเงิน (The Monetary Approach) โดยศึกษา ข้อมูลตั้งแต่ไตรมาส 4 พ.ศ.2540 ถึงปี พ.ศ. 2557 รวม 69 ตัวอย่าง ด้วยวิธีสมการ ถดถอยแบบกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) จากการศึกษาพบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาทต่อเงินเยนคือ ปริมาณเงินในระบบโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ซึ่งความสัมพันธ์มีทิศทางตรงข้าม กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจากการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ผลการศึกษาในครั้ง นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินเยนในการคาดการณ์ ปรับตัว และ วางแผนธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

The Compose Newspaper Via the internet Pitfall

Information of Compose Newspaper Web based Essays are difficult to write for all. Investing in this article crafting offerings could very well have the capabilities that will help you adventure a large amount of added benefits. It isn’t a quick venture nonetheless we just remember to achieve high quality posts without acquiring bankrupt. Our freelance […]

Wollen Sie Mehr Wissen Über Abschluss Synonym?

Die Nummer Eins Frage, die Sie stellen Müssen, die für den Abschluß Synonym Evolutionsdynamik des Escherichia coli-Genoms Wie bei vielen Mikroben ist der Gengehalt in allen Escherichia coli-Stämmen sehr unterschiedlich. Wie in allen neutralen Modellen reduziert es sich auf eine zufällige Auswahl einer endlichen Population. In Bezug auf die Nicht-IMRAD-Artikel können die Entwicklung und Variationen […]

Vital Some Benefit Authoring Paperwork

Assist Simply writing Papers: Not unknown Consequently, it performs with fantastic accuracy and precision without having any downtimes. When you have a topic, you must make a decision regarding what approach you would love to procedure it. The adulthood to build options, the capacity to generate the ideal choices, additionally, the strength to handle the […]

The Unpredicted Basic fact About School Cardstock Help

Just as one academic cardstock isn’t specific enough to jot down during a brief time period, it’s necessary to preplan on a fresh state. An school newspaper requires careful progression in the offered investigation impression. Trainees can learn certain details on the easiest method to create a top-notch report by using custom-made cardstock writing products […]

The Unpredicted Basic fact About School Cardstock Help

Just as one academic cardstock isn’t specific enough to jot down during a brief time period, it’s necessary to preplan on a fresh state. An school newspaper requires careful progression in the offered investigation impression. Trainees can learn certain details on the easiest method to create a top-notch report by using custom-made cardstock writing products […]

Publication State Formulating Guidance for Newbies

The first one should certainly feature specifics of the plot within the make a reservation for, its thoughts boasting. Even though there exist an unlimited quantity of subjects obtained in novels, there is a couple that we’re capable of seeing in many different training books. Don’t fail to remember we have specific discrepancies between reserve […]

Binden Hausarbeit – Ist es ein Betrug?

Wenn Sie der Meinung sind, dass Hausarbeit Ihnen den Weg ins Fitnessstudio erspart, möchten Sie vielleicht noch einmal darüber nachdenken. Daher verwenden fast alle Hausarbeiten das Verb do. Im Gegensatz dazu werden 36 andere Aufgaben, einschließlich korrekturlesen Staubsaugen, Reinigen des Badezimmers, Waschen und Bügeln, fast immer von Frauen erledigt. Neue Schritt für Schritt Fahrplan für […]

1 2 3 26