Independent Study

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม

การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม [MBE, 2553] การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแกลบ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม สรัลชนา แดงสมบุญ บทคัดย่อ ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีผลผลิตข้าวในปริมาณมาก ซึ่งก่อให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตข้าว ที่เรียกว่า แกลบ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการจัดการในการกาจัดแกลบที่ผิดวิธี ในขณะเดียวกันนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเทศที่มีมากขึ้น ทาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตไฟฟ้า จึงได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ฟอสซิสนั้น …

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [MBE, 2553] การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ธีรวุฒิ อ่อนดำ บทคัดย่อ การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อกำหนดทางเลือก (Alternatives) วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่เหมาะสมกับสภาพ สาเหตุของปัญหา สอดคล้องกับวิถีชุมชน และพื้นที่ข้างเคียง 2) เพื่อศึกษาถึงแนวทาง กระบวนการของชุมชน รวมถึงบทบาทของภาครัฐ ในการร่วมกันจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น 3) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านต้นทุนเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis) และเชิงการเงิน (Financial Analysis) ของโครงการ จากทัศนะคติที่ต่างกันของคนในพื้นที่โครงการต่อแนวทางเลือกป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งแนวชะลอคลื่นไม้ใฝ่ …  

การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (MBE,2558) การศึกษาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยาน กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมรียา ป้านสะอาด บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเต็มใจจะจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานหลังโครงการพัฒนาสุวรรณภูมิระยะที่ 2 เสร็จสิ้น และศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อความเต็มใจจะจ่ายดว้ยเทคนิคสมมติเหตุการณ์ (Contingent Valuation Method) โดยใช้รูปแบบคำถามปลายปิดชั้นเดียว (Single Bounded close end) โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวน 320 ตัวอย่างซึ่งระดับราคาที่เสนอ คือ 100 150 200 และ 300 บาท แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิต (Logit Model) ผลการศึกษาพบว่า ผู้โดยสารมีมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย (Mean maximum WTP) เท่ากับ 108.21 บาท ต่อคน สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการกา หนดมูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่อายุช่วง 21 ถึง 30 ปีระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างการรับรู้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างความสะดวกใน การเดินทาง สิ่งอำนวยความสะดวกความรวดเร็วในการใหบ้ ริการ และระดับราคาเริ่มต้นที่เสนอ

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [MBE, 2552] การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตลาดทองคำในประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ผู้ศึกษาวิจัยได้ทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการลงทุน 2 ประเภท คือการลงทุนในตลาดทองคำในประเทศไทยโดยอ้างอิงจากราคาทองคำแท่งในประเทศไทย กับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้างอิงดัชนีSET50 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนทั้งสองประเภทว่ามีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างไรและศึกษาว่าการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนในตลาดทองคำและการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันหรือไม่ …  

การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้

การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้ [MBE, 2552] การศึกษาความสัมพันธ์ทางอ้อมระหว่างบัญชีเดินสะพัด (Current Account) และบัญชีทุน (Financial Account) ของประเทศไทย โดยผ่านการปรับตัวทางด้านราคาและทางด้านรายได้   บทคัดย่อ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและมีเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิด (Small and Open Economy) ลักษณะการมี “เศรษฐกิจเปิด” ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีบทบาทมากในการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนั้นจำเป็นต้องมีการบันทึกการรับและจ่ายในบัญชีดุลการชำระเงิน วัตถุประสงค์เพื่อดูการไหลเข้าไหลออกของเงินตราต่างประเทศจากการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องแสดงถึงฐานะทางการเงินของประเทศ ซึ่งช่วยในการพยากรณ์ค่าเงินในคลาดอัตราแลกเปลี่ยน …

การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect

การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect [MBE, 2552] การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลกระทบของ Weekend Effect จักรกริส กสิสุวรรณ   บทคัดย่อ การศึกษาความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากผลของ Weekend Effect เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ความผันผวนของ SET50 Index Futures อันเนื่องจากการขาดหายหรือความต่อเนื่องของข้อมูลในช่วงที่หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ของสุดสัปดาห์ โดยรวบรวมข้อมูลสำหรับชำระราคา (Settlement price) แบบรายวันของสัญญาที่มีอายุน้อยที่สุด (Nearest Contract) ของ SET50 Index Futures ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2549 (วันเปิดการซื้อขาย) จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2552 จำนวน 814 ข้อมูล … […]

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย [MBE, 2553] การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย เดชชัย กุลวงศ์ บทคัดย่อ การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ โดยใช้เชื้อเพลิงจากน้ำเสีย (Biogas) ทั้งทางด้านการเงินและทางด้านเศรษฐศาสตร์ ภายใต้โครงการ Very Small Power Plant (VSPP) ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนรายเล็กมากมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพใช้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Cost-Benefit Analysis) และใช้ราคาตลาด (Current Price) …

การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี

การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี (MBE,2558) การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี ชลิตา ขาหาญ บทคัดย่อ งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดชลบุรี” มีวัตถุประสงค์คือสำรวจ และวิเคราะห์ผลของค่าใช้จ่าย 12 สาขา ต่อครั้ง/คน/วันของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน จังหวัดชลบุรี ค่าใช้จ่าย 12 สาขาหลักประกอบไปด้วย ธุรกิจบริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว ธุรกิจอาหารและ เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยวและการจอง ธุรกิจ บริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการและเที่ยว กลางคืน ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์สินค้าคงทน ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวอื่นๆ.

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น [MBE, 2552] การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ กรณีศึกษา : ระหว่างไทยและญี่ปุ่น ยุภา มีจังหาร บทคัดย่อ การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโอกาสในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและแนวทางในการปรับตัวในธุรกิจบริการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทยได้ โดยมีขอบเขตการศึกษาจากการเปิดเสรีธุรกิจบริการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA ในรูปแบบที่ 3 คือ การเข้ามาประกอบกิจการในไทยของผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการศึกษาได้มีการรวบรวมข้อมูลการเปิดเสรีด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความตกลง JTEPA …

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม [MBE, 2552] การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม นราวดี โหมดนุช บทคัดย่อ จากความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตนำของประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าเศรษฐกิจระดับภาคยังขาดความสมดุล เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับชนบท การกระจายอุตสาหกรรมจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยยกระดับรายได้และการจ้างงานในต่างจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วย …  

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง [MBE, 2552] การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง เกียรติศักดิ์ แซ่จู บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวกับทองคาแท่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุน การศึกษานี้แบ่งออกเป็นส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวและทองคาแท่ง ส่วนที่สองเป็นการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุน …

1 2 3 4 5 9