ประกาศรับสมัคร

Admissions Program Master in Financial Economics (Thai Program)

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 12 ประจำภาค 1/2563 กรณีสอบสัมภาษณ์ (เข้าเรียนเดือนมิถุนายน 2563) ประกาศรับสมัคร : รายละเอียดประกาศ ใบสมัคร : ดาวน์โหลดใบสมัคร ยืนใบสมัครได้ที่ : กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมัครทางอินเทอร์เน็ต : เว๊บไซต์กองบริการการศึกษา กรณีสอบสัมภาษณ์ : เปิดรับสมัคร 3 รอบ รอบที่หนึ่ง : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 รอบที่สอง : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 – วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 รอบที่สาม : รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – วันที่ 25 เมษายน […]