netnapit

การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ [MBE, 2552] การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ สุภัทร ธีระตระกูล บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยมหภาคที่มีต่อหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษานั้นคือ2547เดือนเมษายน-2552 เดือนมิถุนายนใช้ข้อมูลเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้น 63 เดือน และปัจจัยมหภาคประกอบด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์(SET) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (EX) ราคาน้ำมันในตลาด NYMEX (NYMEX) ปริมาณนักท่องเที่ยว (NN) อัตราค่าระวางเรือ (BDI) และปริมาณการผลิตรถยนต์ใหม่ (CAR) วิธีที่ใช้ในการศึกษาคือการทดสอบควมนิ่งของข้อมูล (Unit root test) …  

การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย

การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย [MBE, 2552] การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย กมลวรรณ วายุนิจ บทคัดย่อ ภาคการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี 2549 ไทยมีรายได้จากการส่งออกต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ 74 % สัดส่วน รายได้จากการส่งออกต่อ GDP ของไทยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูง ทำให้ต้องเปิดรับต่อความผันผวน จากเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในตลาดที่สำคัญของประเทศดังเช่นวิกฤตซับไพร์มในประเทศสหรัฐฯในปี 2551 …

การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง [MBE, 2552] การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เนตรชนก ปิยฤทธิพงศ์ บทคัดย่อ ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบลอยตัว ทำให้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับราคาสินค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาขายต่อให้กับลูกค้าภายในประเทศ จึงต้องมีการแปลงสกุลเงินเกิดขึ้น …

การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย

การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย [MFE, 2553] การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย เกศวรีย์ ชูฤทธิ์ บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย ว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในทองคำแท่ง โดยใช้แบบจำลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ซึ่งใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาราคาปิดรายวันของราคาทองคำแท่ง (Gold Prices) และราคาทองคำแท่งล่วงหน้า (Gold Futures Prices) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และราคาทองคำแท่งล่วงหน้า (Gold Futures Prices) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ระยะเวลา 278 วัน …

การศึกษาแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แบบระลอกคลื่น

การศึกษาแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แบบระลอกคลื่น [MBE, 2553] การศึกษาแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์แบบระลอกคลื่น อัจฉริยา เงาวะบุญพัฒน์ บทคัดย่อ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเสมอ ในยามที่ผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินกับธนาคารพาณิชย์นั้นต่ำ อย่างไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอาจจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่สูงก็ย่อมมีความเสี่ยงที่สูงตามไปด้วย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบระลอกคลื่น (Wavelet Analysis) เข้ากับแบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (Capital Asset Pricing Model : CAPM) ซึ่งวิธีการนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา โดยแบ่งย่อยตามความถี่ที่แตกต่างกัน (ด้วยการกำหนดค่าสเกลเวลา) ซึ่งในแต่ละความถี่จะถูกแยกองค์ประกอบ และแสดงผลให้อยู่ในรูปของโดเมนเวลาเช่นเดิม …

การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [MBE, 2552] การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รหัสนักศึกษา 5110322033 บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยเรื่องอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ในการซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล …

การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม กรณีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม กรณีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา [MBE,2557] การศึกษาส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสม กรณีโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กฤตินันท์ จานงค์เดช บทคัดย่อ ปัจจุบัน ปัญหาภาวะโลกร้อน ที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถือเป็นปัญหาสาคัญประการหนึ่งที่ประชาคมโลกต่างร่วมมือแก้ไข จนทาให้เกิดอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Kyoto Protocol) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว จึงได้จัดทาแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศขึ้นเพื่อใช้ทดแทนพลังงานบางส่วนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ที่เป็นต้นเหตุของปัญหาดังกล่าว หากแต่การนาพลังงานทดแทนบางประเภทมาใช้เพื่อลดปัญหามลภาวะดังกล่าว เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีประเด็นในเรื่องของต้นทุนในการผลิตที่สูงโดยเปรียบเทียบกับพลังงานในระบบ การลงทุนในพลังงานทดแทนจึงพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในพลังงานทดแทน รัฐจึงได้ให้การสนับสนุนในรูปแบบของส่วนเพิ่มราคารับซื้อแก่พลังงานทดแทน ซึ่งการสนับสนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อพลังงานทดแทนดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในภาพรวม โดยการบวกรวมต้นทุนส่วนเพิ่มของราคารับซื้อไฟฟ้าพลังงานทดแทนนี้เข้าไปในส่วนของค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งจะทาให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปต้องรับภาระจ่ายค่าไฟฟ้าสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้การศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงอัตราที่เหมาะสมสาหรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า โดยได้ทาการศึกษาภายใต้หลักคิดของการประเมินต้นทุนผลกระทบภายนอกที่หลีกเลี่ยงได้จากมลภาวะดังกล่าว และจากการศึกษาพบว่า มูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกมีค่าอยู่ระหว่าง 0.5635 – 5.9127 บาท/กิโลวัตต์ ซึ่งคงมีค่าน้อยกว่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ดังนั้นภายใต้บริบทของการศึกษานี้ มูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกที่ได้จากการศึกษา จึงแสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมของอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าในปัจจุบัน และอัตราส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหมาะสมจึงไม่ควรเกินกว่ามูลค่าต้นทุนผลกระทบภายนอกที่ได้จากการศึกษา คำสำคัญ: พลังงานทดแทน, ส่วนเพิ่มราคารับซื้อ, ต้นทุนผลกระทบภายนอก, ต้นทุนหลีกเลี่ยง

การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา [MBE, 2552] การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา อรรถพล ศรีประเสริฐ บทคัดย่อ งานศีกษานี้ได้ศีกษาเกี่ยวกับการวัดความได้เปรียบในการแข่งขันของการส่งกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของไทยกับผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ด้วยกันแล้ว ประเทศไทยไม่ได้เปรียบเชิงในการแข่งขันในการส่งออกกุ้งแช่แข็ง และแม้ว่าไทยจะได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกกุ้งแปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ความได้เปรียบนั้นกำลังลดลง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของการขยายตัวของการเจริญเติบโตในการส่งออกกุ้งไทยไปยังอเมริกาพบว่าทั้งกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูปนั้นพี่งพาการขยายตัวโดยรวมของการนำเข้าสินค้าของตลาดหรัฐอเมริกา …

การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์

การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์ [MBE, 2552] การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์ ทรงวุฒิ พรมจีน บทคัดย่อ ภาคนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาคระหว่างการบริจาคเพื่อศาสนกุศลกับการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและความสัมพันธ์การบริจาคเพื่อศาสนกุศลกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยใช้กรณีศึกษาของวัดบุณยประดิษฐ์ เนื่องจากต้องการทราบถึงว่าเมื่อรัฐบาลมีเพื่อเงินสนับสนุนหรือลดเงินสนับสนุนแก่วัดบุณยประดิษฐ์แล้วจะมีผลต่อการบริจาคของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ โดยได้เก็บตัวอย่างข้อมูลการบริจาคของประชากรเขตบางแคซึ่งเป็นเขตที่วัดบุณยประดิษฐ์ตั้งอยู่เป็นจำนวน 453 ตัวอย่าง …

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น (MFE,2558) การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น นายพีรพงศ์ บุญมี บทคัดย่อ งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันครบกำหนดการห้ามขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด (Silent Period)ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2014 จำนวน 82 บริษัท พบว่าจากช่วงที่ทาการศึกษาทั้งหมด 6 ช่วง ของทั้งอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายนั้นมีเพียงช่วงเดียว คือช่วงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 15 วันจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (-15, 0) เท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม โดยมีปัจจัยมีที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมได้คือ ความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงวันที่เข้าซื้อขายวันแรกจนถึงวันที่มีการซื้อขายแล้ว 90 วัน โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม ในขณะที่มูลค่าตลาดของหุ้นในตอนจบวันเข้าซื้อขายวันแรก อายุของบริษัทจนถึงวันเข้าซื้อขายวันแรก อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นในตลาดวันแรก สัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยะเวลาที่ถูกกาหนดห้ามขายหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถูกกาหนดห้ามขายเทียบกับจำนวนหุ้นที่ชาระเงินแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น  

การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [MBE, 2553] การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อภิสิทธิ์ กลั่นบางแก้ว บทคัดย่อ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสุขภาพของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีปริมาณลดลง โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายหรือมาตรการหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีประเด็นที่สาคัญคือ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการควบคุมการโฆษณามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผู้บริโภคหน้าใหม่ …

การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า

การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า [MBE, 2552] กการศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า โสมย์สุดา สดชื่น บทคัดย่อ การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ต่อภาคการค้า โดยใช้แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity model) เพื่อศึกษาว่าระยะทางระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศหรือไม่นั้น จากการศึกษาพบว่า ระยะทางระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อภาคการค้า จากการพิจารณาโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ สามารถพิสูจน์ได้ว่าระยะทางระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น สำหรับงานวิจัยนี้ คือ มูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย กับประเทศต่างๆ ที่อยู่ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มภูมิภาค ASEAN …

1 2 3