การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ [MBE, 2552]

การหาความสัมพันธ์ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อหุ้นสามัญกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

สุภัทร ธีระตระกูล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยมหภาคที่มีต่อหุ้นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์โดยช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษานั้นคือ2547เดือนเมษายน-2552 เดือนมิถุนายนใช้ข้อมูลเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้น 63 เดือน และปัจจัยมหภาคประกอบด้วย ดัชนีตลาดหลักทรัพย์(SET) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ (EX) ราคาน้ำมันในตลาด NYMEX (NYMEX) ปริมาณนักท่องเที่ยว (NN) อัตราค่าระวางเรือ (BDI) และปริมาณการผลิตรถยนต์ใหม่ (CAR) วิธีที่ใช้ในการศึกษาคือการทดสอบควมนิ่งของข้อมูล (Unit root test) …

ab-5110321008