การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย

การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย [MBE, 2552]

การส่งออกของไทยไปสหรัฐอเมริกาหลังวิกฤตซับไพร์ม กรณีศึกษา : สินค้าส่งออกสำคัญ 15 อันดับแรกของไทย

กมลวรรณ วายุนิจ

บทคัดย่อ

ภาคการค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในปี 2549 ไทยมีรายได้จากการส่งออกต่อรายได้ประชาชาติ (GDP) อยู่ที่ 74 % สัดส่วน รายได้จากการส่งออกต่อ GDP ของไทยถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่สูง ทำให้ต้องเปิดรับต่อความผันผวน จากเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่อนข้างมาก ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจขึ้นในตลาดที่สำคัญของประเทศดังเช่นวิกฤตซับไพร์มในประเทศสหรัฐฯในปี 2551 …

ab-5020312002