การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง [MBE, 2552]

การส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อระดับราคาสินค้า กรณีศึกษา: บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

เนตรชนก ปิยฤทธิพงศ์

บทคัดย่อ

ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของประเทศในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบลอยตัว ทำให้ค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับราคาสินค้ากลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาขายต่อให้กับลูกค้าภายในประเทศ จึงต้องมีการแปลงสกุลเงินเกิดขึ้น …

ab-5110321030