การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ [MBE, 2552]

การศึกษาอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา 5110322033

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่องอุปสงค์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีต่อธุรกิจร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์ในการซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการตอบแบบสอบถามของผู้บริโภคที่มีความต้องการซื้อสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล …

ab-5110322033