การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา [MBE, 2552]

การศึกษาสามารถในการแข่งขัน และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกา

อรรถพล ศรีประเสริฐ

บทคัดย่อ

งานศีกษานี้ได้ศีกษาเกี่ยวกับการวัดความได้เปรียบในการแข่งขันของการส่งกุ้งแช่แข็งจากไทยไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของไทยกับผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ด้วยกันแล้ว ประเทศไทยไม่ได้เปรียบเชิงในการแข่งขันในการส่งออกกุ้งแช่แข็ง และแม้ว่าไทยจะได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในการส่งออกกุ้งแปรรูปไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ความได้เปรียบนั้นกำลังลดลง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบของการขยายตัวของการเจริญเติบโตในการส่งออกกุ้งไทยไปยังอเมริกาพบว่าทั้งกุ้งแช่แข็งและกุ้งแปรรูปนั้นพี่งพาการขยายตัวโดยรวมของการนำเข้าสินค้าของตลาดหรัฐอเมริกา …

ab-5110322019