การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์

การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์ [MBE, 2552]

การศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาค กรณีศึกษา : วัดบุณยประดิษฐ์

ทรงวุฒิ พรมจีน

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริจาคและแย่งใช้ทรัพยากรการบริจาคระหว่างการบริจาคเพื่อศาสนกุศลกับการบริจาคเพื่อสาธารณกุศลและความสัมพันธ์การบริจาคเพื่อศาสนกุศลกับการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยใช้กรณีศึกษาของวัดบุณยประดิษฐ์ เนื่องจากต้องการทราบถึงว่าเมื่อรัฐบาลมีเพื่อเงินสนับสนุนหรือลดเงินสนับสนุนแก่วัดบุณยประดิษฐ์แล้วจะมีผลต่อการบริจาคของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ โดยได้เก็บตัวอย่างข้อมูลการบริจาคของประชากรเขตบางแคซึ่งเป็นเขตที่วัดบุณยประดิษฐ์ตั้งอยู่เป็นจำนวน 453 ตัวอย่าง …

ab-5020312015