การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น (MFE,2558)

การศึกษาผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายของหุ้น IPO ในช่วงสิ้นสุดระยะการห้ามขายหุ้น

นายพีรพงศ์ บุญมี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันครบกำหนดการห้ามขายหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด (Silent Period)ในช่วงปี ค.ศ. 2010 – 2014 จำนวน 82 บริษัท พบว่าจากช่วงที่ทาการศึกษาทั้งหมด 6 ช่วง ของทั้งอัตราผลตอบแทนและปริมาณการซื้อขายนั้นมีเพียงช่วงเดียว คือช่วงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น 15 วันจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (-15, 0) เท่านั้นที่มีนัยสาคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม โดยมีปัจจัยมีที่สามารถอธิบายอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมได้คือ ความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงวันที่เข้าซื้อขายวันแรกจนถึงวันที่มีการซื้อขายแล้ว 90 วัน โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสม ในขณะที่มูลค่าตลาดของหุ้นในตอนจบวันเข้าซื้อขายวันแรก อายุของบริษัทจนถึงวันเข้าซื้อขายวันแรก อัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายหุ้นในตลาดวันแรก สัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ระยะเวลาที่ถูกกาหนดห้ามขายหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถูกกาหนดห้ามขายเทียบกับจำนวนหุ้นที่ชาระเงินแล้วเป็นปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนผิดปกติสะสมในช่วงสิ้นสุดระยะเวลาห้ามขายหุ้น