การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [MBE, 2553]

การศึกษาผลกระทบของมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อภิสิทธิ์ กลั่นบางแก้ว

บทคัดย่อ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสุขภาพของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีนโยบายหรือมาตรการเพื่อควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีปริมาณลดลง โดยรัฐบาลได้ออกนโยบายหรือมาตรการหลากหลายรูปแบบตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งในปัจจุบันมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยมีประเด็นที่สาคัญคือ การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการควบคุมการโฆษณามีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผู้บริโภคหน้าใหม่ …