การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า

การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า [MBE, 2552]

กการศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ทางด้านการค้า

โสมย์สุดา สดชื่น

บทคัดย่อ

การศึกษาผลกระทบของการรวมกลุ่มประเทศ ASEAN ต่อภาคการค้า โดยใช้แบบจำลองแรงโน้มถ่วง (Gravity model) เพื่อศึกษาว่าระยะทางระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศหรือไม่นั้น จากการศึกษาพบว่า ระยะทางระหว่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลต่อภาคการค้า จากการพิจารณาโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิติ สามารถพิสูจน์ได้ว่าระยะทางระหว่างประเทศส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น สำหรับงานวิจัยนี้ คือ มูลค่าการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย กับประเทศต่างๆ ที่อยู่ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มภูมิภาค ASEAN …

ab-5020322013