การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย

การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย [MFE, 2553]

การศึกษาความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย

เกศวรีย์ ชูฤทธิ์

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของราคาทองคำแท่งและราคาทองคำแท่งล่วงหน้าในประเทศไทย ว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางใด เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนในทองคำแท่ง โดยใช้แบบจำลอง Vector Autoregressive Model (VAR) ซึ่งใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาราคาปิดรายวันของราคาทองคำแท่ง (Gold Prices) และราคาทองคำแท่งล่วงหน้า (Gold Futures Prices) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 และราคาทองคำแท่งล่วงหน้า (Gold Futures Prices) ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 จนถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 ระยะเวลา 278 วัน …

ab-5120313018 (1)