การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม [MBE, 2552]

การศึกษาการกระจายอุตสาหกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม

นราวดี โหมดนุช

บทคัดย่อ

จากความพยายามในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ทำให้อุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตนำของประเทศและมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าเศรษฐกิจระดับภาคยังขาดความสมดุล เนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองที่เป็นศูนย์กลางความเจริญอย่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อให้เกิดปัญหาความแออัด การอพยพแรงงานจากชนบทสู่เมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มคนในเมืองกับชนบท การกระจายอุตสาหกรรมจึงเป็นมาตรการที่จะช่วยยกระดับรายได้และการจ้างงานในต่างจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้ดีขึ้นด้วย …

ab-5020312025