การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง [MBE, 2552]

การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาว (LTF) กับ ทองคำแท่ง

เกียรติศักดิ์ แซ่จู

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงระหว่างการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวกับทองคาแท่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกลงทุน การศึกษานี้แบ่งออกเป็นส่วน ส่วนที่หนึ่งเป็นการศึกษาอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารทุนระยะยาวและทองคาแท่ง ส่วนที่สองเป็นการวัดประสิทธิภาพของกองทุนรวมตราสารทุน …

ab-5020312033