การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที [MBE, 2553]

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวที

สุรศักดิ์ มาลิกี

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์อุปสงค์ละครเวทีเชิงประจักษ์(Empirical Analysis) ด้วยข้อมูลตัดขวาง (Cross-Section Data) จากการออกแบบสอบถามสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่เคยเข้าชมละครเวทีหรือมีความต้องการที่จะเข้าชมละครเวทีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 235 คน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการเข้าชมละครเวที โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการบริโภค และใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติในรูปของสมการถดถอย ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของผู้บริโภคที่ตัดสินใจเข้าชมละครเวทีเป็นครั้งแรกคือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุประมาณ 29 ปี มีสถานภาพโสดสำหรับบทวิจารณ์ การได้รับคำแนะนำจากเพื่อน และการได้รับชมตัวอย่างการแสดง ถือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริโภคต้องการรับรู้ …

ab-5110312016