แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้


ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และค่าสมัครสอบประมวลความรู้ทางคณะได้รับแนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้ สำหรับหลักสูตรปรับปรุง
ใหม่ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทของคณะ…….

รายละเอียดตามลิ้ง…….