วิทยานิพนธ์

ตุลาคม 7 2019 THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL AGGLOMERATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THE CASE OF THE FIVE PROVINCES IN NORTHWEST CHINA : Miss xiao xi-2019
ตุลาคม 7 2019 การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ : เผ่าพันธู แย่งคุณเชาว์-2562
กุมภาพันธ์ 11 2019 รวมผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา 2008 – 2017
กุมภาพันธ์ 11 2019 ประสิทธิภาพและปัจจัยความสำเร็จของ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในเอเชีย (MFE,2558)
กุมภาพันธ์ 11 2019 ผลกระทบจากความผันผวนของการค้าและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศกับอัตราการเจริญเติบทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ [MBE, 2552]
กุมภาพันธ์ 4 2019 การสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญจากมุมมองของตลาดการเงินไทย
มกราคม 23 2019 Dissertation Topic and Publish 2016 – 2017
กรกฎาคม 7 2019 Technological investment of Thai industries and government support 
กรกฎาคม 7 2019 The two-period dividend policy model and its application to Shanghai and New York Stock Exchanges 
กรกฎาคม 7 2019 Wage inequality in manufacturing sector 
กรกฎาคม 7 2019 Welfare analysis of household demand for vehicle fuel 
กรกฎาคม 7 2019 The public demand for a free HIV vaccination programme 
1 2