งานวิจัยที่ตีพิมพ์

กุมภาพันธ์ 7 2019 รายจ่ายทางภาษี : ผลต่อการกระจายรายได้และการออม
กุมภาพันธ์ 7 2019 รัฐธรรมนูญก่อนและหลัง 2540 : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์
กุมภาพันธ์ 6 2019 กรอบการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในตลาดโลก
กุมภาพันธ์ 6 2019 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว : หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 5 2019 ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
กุมภาพันธ์ 5 2019 นโยบายการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กุมภาพันธ์ 5 2019 การบริหารการพัฒนาบูรณาการตามกรอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กุมภาพันธ์ 4 2019 ประมาณแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค และมุมมองเศรษฐกิจไทย 1-2008
กุมภาพันธ์ 4 2019 ประชาธิปไตย เผด็จการ ความล้มเหลวของระบบตลาด
กุมภาพันธ์ 1 2019 แนวคิดของการลงทุนจากต่างประเทศ: FDI Flows: A Critical Concept
กุมภาพันธ์ 1 2019 การเชื่อมโยงของภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจไทย (The Linkages of Agriculture to the Thai Economy)
กุมภาพันธ์ 1 2019 กรอบของระบบการเงินในระดับจุลภาค (Micro-Financial System Framework)
1 2 3