โพสต์ทูเดย์

โควิดกับทางเลือกที่สุดโต่งของรัฐบาล (ผศ.ดร.ทองใหญ่)

ถึงตอนนี้หลายคนคงแปลกใจและดีใจไปพร้อม ๆ กันว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ควบคุมสถานการณ์ปัญหาการระบาดโควิดได้ดีมาก กล่าวคือ มีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศและอัตราการตายที่ต่ำมาก ถึงแม้ว่าจะมีบางท่านที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับตัวเลขที่ประกาศอย่างเป็นทางการไว้ในทำนองว่า ปัญหาที่แท้จริงในประเทศไทยรุนแรงกว่านี้มาก แต่ที่ประเทศไทยพบน้อยก็เพราะตรวจน้อยบ้าง…

ต่ออายุ S-curve ด้วย “กลยุทธ์ทางการเงิน” เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน (รศ.ดร.สรศาสตร์)

เป็นธรรมดาเมื่อเศรษฐกิจของประเทศหรือวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมใดได้ดำเนินมาจนถึงจุดอิ่มตัว (Maturity stage) หรือเป็นภาวะที่จะเติบโตต่อไปได้ด้วยอัตราการเติบโตที่ไม่สูงนัก ก็มักจะติด “กับดักแห่งการเปลี่ยนผ่าน” หรือ “Transition trap” ในด้านเศรษฐกิจมหภาค An East Asian Renaissance (2007) โดย World Bank ได้กล่าวว่า การพัฒนาที่ก้าวข้ามจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว…

การเปิดโรงเรียนในสถานการณ์โควิด-19 (ผศ.ดร.อภิรดา)

ขณะนี้เมื่อมีประเด็นทหารอียิปต์และลูกอุปทูตจากซูดานติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทางโรงเรียนทั้งกรุงเทพฯ และระยองตื่นตัวอีกครั้ง โดยล่าสุดวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาในจังหวัดระยองปิดการเรียนการสอนแล้ว 274 แห่ง แบ่งเป็น สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 11 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 223 แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน 32 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดกศน.จำนวน 8 แห่ง ซึ่งการปิดสถานศึกษาครั้งนี้โรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทน ส่วนในกรุงเทพฯ นั้น โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้ประกาศ มีข้อความตอนหนึ่ง…

COVID-19 กับผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยในวงกว้าง (รศ.ดร.อนันต์)

ผลกระทบที่ไม่คาดฝันจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความรุนแรง น่ากลัว และรวดเร็วอย่างมาก ด้วยมาตรการการรับมือของทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นการ Lockdown, Home-local-state-quarantine, State of emergency, Curfew, Social distancing, fit-to-fly ฯลฯ

บทเรียน (เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์) จากโรคระบาดโควิด-19 (ผศ.ดร.สันติ)

ความสามารถในการเรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาเมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้น เปลี่ยนประสบการณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นองค์ความรู้ เป็นบทเรียนที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกัน หรือรับมือกับปัญหาอื่น ปัญหาใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือได้ว่าเป็นความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้อาศัยอยู่รอดปลอดภัยต่อไปได้ การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า สังคมใด ประเทศใด ที่จะสามารถดึงเอาประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาหล่อหลอมให้สังคมมีความเข้มแข็งได้มากขึ้นเพียงใด

ทัศนคติต่อการเสียภาษีที่ต้องปรับเปลี่ยน (ผศ.ดร.สันติ)

ไม่ค่อยอยากจะพูดแบบนี้ว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายภาษีของประชาชน และการจัดเก็บรายได้จากภาษีของรัฐโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ยังเต็มไปด้วยความสับสนและขาดความชัดเจน และได้กลายเป็นปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติการเสียภาษีของประเทศไทยและประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก ผู้จะต้องเสียภาษีมักจะรู้สึกว่าภาครัฐมาดึงเอารายได้ของตนไปฟรีๆ ทำให้มีความรู้สึกไม่อยากเสียภาษี และใช้ความพยายามอย่างมากในการหลบเลี่ยงเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษี

1 2 3 4 5 17