กิจกรรมคณะ

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 58 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14 และนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ รุ่นที่ 18

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อสมทบทุน “กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันและจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่นักเรียน” ณ โรงเรียนบ้านหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

1 2 3 4