รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ และสอบปากเปล่า หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

Link เข้า Microsoft Teams ห้องสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) (วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.)

หรือเข้าห้อง Teams ด้วยรหัส (Join a Team with a code) : u1wq6sv
กรุณาใช้ email NIDA ของนักศึกษา เช่น xxxxx@stu.nida.ac.th เข้า Microsoft Teams

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210917 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปากเปล่า 3_64