ผลการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) นักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564

210915 ประกาศผลการนำเสนอ_ก.ย64