กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564

กำหนดการและลำดับการนำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY) ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 

📌 กลุ่มที่ 1  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. กรุณาลงทะเบียนเวลา 08.30 – 08.50 น.
1.1 Link รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ
1.2 Link เข้าห้อง MS Teams กลุ่มที่ 1

📌 กลุ่มที่ 2  วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. กรุณาลงทะเบียนเวลา 12.30 – 12.50 น.
2.1 Link รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ (English Program) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติและภาคพิเศษ
2.2 Link เข้าห้อง MS Teams กลุ่มที่ 2

📌 กลุ่มที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. กรุณาลงทะเบียนเวลา 12.30 – 12.50 น.
3.1
Link รายชื่อนักศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติและภาคพิเศษ
3.2 Link เข้าห้อง MS Teams กลุ่มที่ 3