กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3 ปี 2564

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 3 ปี 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

📌 กำหนดการสมัครและชำระเงิน วันจันทร์ที่ 13 – วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

📌 ประกาศสถานที่สอบ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

📌 กำหนดสอบ ระหว่างวันอังคารที่ 21 – วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564