ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

นักศึกษากรุณา
1. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
2. อ่านประกาศให้ครบถ้วน มีทั้งหมด 12 หน้า
3. เตรียมตัวและปฏิบัติตามประกาศ

นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการสอบ พยายามกระทำทุจริตในการสอบ อาจได้รับโทษอย่างสูงสุดถึงลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

210811 ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ศก_compressed