ประกาศสถานที่สอบคุณสมบัติและสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สอบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

นักศึกษากรุณา
1. เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน
2. อ่านประกาศให้ครบถ้วน มีทั้งหมด 16 หน้า
3. เตรียมตัวและปฏิบัติตามประกาศ

นักศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบการสอบ พยายามกระทำทุจริตในการสอบ อาจได้รับโทษอย่างสูงสุดถึงลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

210811 ประกาศสถานที่สอบประมวลความรู้ ศม และ ศธ_compress