ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 3/2564

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210816 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 3_2564