ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระ (IS-ECON SEMINAR DAY) ครั้งที่ 2 ปี 2564 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

  • ขอให้นักศึกษาส่ง infographic ขนาด A4 (ใส่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร และ Logo คณะ link Logo คณะ  ด้วยนะคะ) และบทคัดย่อ (Abstract) ทาง e-Mail:econ@nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564  โดยส่งมาในเมลเดียวกัน

  • หากนักศึกษาไม่ส่ง Infograpic และบทคัดย่อ ตามเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่มีสิทธิเข้านำเสนอผลงานในครั้งนี้

  • ขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้านำเสนอผลงานวิชาการค้นคว้าอิสระตามวันและเวลาดังกล่าว

  • หากนักศึกษาไม่สามารถมานำเสนอผลงานได้ จะถือว่าการสอบประมวลความรู้ไม่สมบูรณ์

210811 ประกาศรายชื่อคนนำเสนอIS ครั้งที่ 2-2564