ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr.Qin Dingyi นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr.Qin Dingyi นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 – 18.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ห้อง Thesis Defense-Mr.Qin Dingyi หรือใส่ team code : 0vjmng5

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ