ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr.Xiao Qi นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Mr.Xiao Qi นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 – 17.30 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ห้อง Thesis Defense-Mr.Xiao Qi หรือใส่ team code : w8esd3m

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ