กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร (English Program) และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสมทบพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน (English Program)

Link เข้าห้องปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 click

กรุณาใช้ email NIDA ของนักศึกษา เช่น xxxxx@stu.nida.ac.th เข้า Microsoft Teams

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 1-64