ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบข้อเขียน หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 (MBE56)

ประกาศ 800 ลงนามในประกาศผลคัดเลือกข้อเขียน