ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3/2564 (MBE56)

ประกาศ 751 ผลคัดเลือก MBE56-3