ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 4/2564)

210707 ประกาศ 756 ผลการสอบสัมภาษณ์เศรษฐศาสตร์การเงิน 4-64