กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ปี 2564

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 2 ปี 2564

**เอกสารสำหรับเตรียมตัวสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท Click**

สอบคุณสมบัติ (Qualify)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

Update!!! (9 July 2021) ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคุณสมบัติ (Qualify) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click


สอบประมวลความรู้ (Comprehensive) และการนำเสนอผลงานวิชาค้นคว้าอิสระ (IS – ECON SEMINAR DAY)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE) ภาคปกติและภาคพิเศษ  Click

Update!!! (9 July 2021) ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบประมวลความรู้ (Comprehensive) 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE) ภาคปกติและภาคพิเศษ  Click