กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 (MFE-W13 Orientation)

Link เข้า Microsoft Teams ห้อง MFE-W13 Orientation_ECON NIDA (วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.)

หรือเข้าห้อง Teams ด้วยรหัส (Join a Team with a code) : 22eeap5
กรุณาใช้ email NIDA ของนักศึกษา เช่น xxxxx@stu.nida.ac.th เข้า Microsoft Teams

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210721_กำหนดการปฐมนิเทศ ศก.ภาคพิเศษ รุ่น 13