กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 56 (MBE56 Orientation)

Link เข้า Microsoft Teams ห้อง MBE56 Orientation_ECON NIDA (วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น.)

กรุณาใช้ email NIDA ของนักศึกษา เช่น xxxxx@stu.nida.ac.th เข้า Microsoft Teams

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210721 กำหนดการปฐมนิเทศ MBE56