การลงทะเบียนเรียนและตารางเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

!!! นักศึกษากรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบทุกหน้า ตารางเรียน ปีการศึกษา 2563 ของแต่ละหลักสูตรให้เลือกจากลิ้งก์อักษรสีชมพู !!!

ภาค 1-2564 เปิดภาคการศึกษา  ตารางสอน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
ภาคพิเศษ
  วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
ภาคปกติ    วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนวิชาของหลักสูตรอื่นในคณะหรือนอกคณะ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.จะต้องลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนวิชาของหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดให้เรียบร้อย
2.และเขียนใบคำร้องทั่วไปขอเพิ่มวิชาของหลักสูตรอื่นในคณะหรือนอกคณะ ส่งให้คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ที่ arpaporn.p@nida.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นจะเท่ากับของหลักสูตรที่นักศึกษาไปลงทะเบียน

ลงทะเบียน ระหว่างวันอังคารที่  13 – วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564
ชำระเงิน (เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1/2564) สามารถเลือกชำระเงินได้ 2 แบบ
แบบที่ 1 ชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม – วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564
แบบที่ 2 เลือกแบ่งจ่าย 2 งวด ตามประกาศสถาบัน https://www.facebook.com/nida.ac.th/photos/a.432609810130497/4099313366793438/

หากนักศึกษาลงทะเบียนและ/หรือชำระเงิน หลังจากกำหนดลงทะเบียน จะเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า สำหรับภาคปกติ จำนวน 1,500 บาท และภาคพิเศษ จำนวน 2,000 บาท

หากนักศึกษาต้องการเพิ่มวิชา เปลี่ยนวิชา เพิกถอนวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืน ต้องมาเขียนใบคำร้องที่คณะไม่เกินวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

 English Program

1.  Master of Economics Program (MEcon)
2. Master of Economics Program in Economics and Management (MEM)

ภาคปกติ

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE)

ภาคพิเศษ

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)  ฉบับแก้ไข 8/7/64
2. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (MFE)

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564