ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Cao Panyu นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Cao Panyu นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคปกติ (English Program)

ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ห้อง Defense Thesis (9 credits) หรือใส่ team code : qc8tgu8