ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

210514 prakas