ประกาศผลการคัดเลือกสอบข้อเขียน นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1/2564)

210514 ประกาศ 451 ผลสอบข้อเขียน ศกพ.13 ภาค 1_64