กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2 ปี 2564

กำหนดการสอบประมวลความรู้ (สอบปากเปล่า) ครั้งที่ 2 ปี 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (MEcon) ภาคปกติ Click

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) ภาคปกติและภาคพิเศษ Click

📌 กำหนดการสมัครและชำระเงิน วันพฤหัสบดีที่ 13 – วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

📌 ประกาศสถานที่สอบ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564

📌 กำหนดสอบ ระหว่างวันอังคารที่ 25  วันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564