รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 กรณีมีประสบการณ์การทำงาน ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในวันสอบสัมภาษณ์ด้วยนะคะ

210302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ศกพ.13