ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคพิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กรณีมีประสบการณ์การทำงาน รุ่นที่ 13 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2/2564)

210325 ประกาศ 294 ผลการสอบสัมภาษณ์ ศกพ.13 ภาคพิเศษ (ครั้งที่ 2-64)