ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก นักศึกษาชั้นปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กรณีปกติและกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

210209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ครั้งที่ 1-2564