พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ กับ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนฯ ลาดกระบัง KMITL

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL