ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 6/2563) (MBE55)

201207 ประกาศ 632 สอบสัมภาษณ์ MBE55-3